Verkkokaupparatkaisut ja järjestelmän elinkaari

Verkkokauppiaan keskeinen menestystekijä on alusta, jolla verkkokauppaa pyöritetään. Sen tulisi taipua moneen, ja olla joustava ja muuntautumiskykyinen. Verkkokauppa-alustaa valittaessa ja sen teknisiä ominaisuuksia sekä kustannuksia arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota varsinkin kahteen asiaan: järjestelmän kustannusrakenteeseen sekä sen elinkaareen.

Verkkokaupan menestykseen sekä alustan elinkaareen vaikuttaa myös hyvän kumppanin valinta. Alustaa voi lähteä toki kehittämään tee-se-itse -pohjalta tai ostaa valmiin alustan esimerkiksi kansainväliseltä toimittajalta. Kotimainen ja lähellä sijaitseva kumppani tarjoaa toisaalta tukea ja turvaa sekä vakaata kehitystyötä alustalle juuri silloin kun sitä tarvitset. Hyvä kumppani on myös verkkokauppaliiketoiminnan osaaja ja tarjoaa neuvoja paitsi alustan toiminnan ja kehityksen kanssa, myös vinkkejä itse verkkokauppaliiketoiminnan tehostamiseen.

Valmisalusta vs. avoimen lähdekoodin alusta

Verkkokauppa-alustan kustannukset muodostuvat pääasiassa alustan lisenssimaksusta sekä järjestelmän kehitystyöstä. Valmisalustoissa maksetaan lisenssistä yleensä joko kertaluonteisena korvauksena tai kausiperusteisella hinnoittelulla. Kehitystyön kustannukset liittyvät esimerkiksi integraatioiden rakentamiseen muiden käytössä olevien järjestelmien kanssa tai erilaisten järjestelmän toiminnallisuuksien kehittämiseen.

Avoimeen lähdekoodiin perustuvat alustat ovat usein joko täysin ilmaisia tai hyvin edullisia. Näissä tulisi kuitenkin ottaa huomioon myös järjestelmän kehitykseen liittyvät kustannukset – vapaaseen lähdekoodiin perustuva pohja ei useinkaan sisällä kaikkia yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia toiminnallisuuksia, jolloin alustaa joudutaan räätälöimään.

Valmisalustoissa on usein mietitty valmiiksi käyttäjän ostopolku sekä tuotteiden esillelaitto ja sisältö niin, että verkkokauppa on mahdollisimman helppokäyttöinen. Usein valmisalustassa on myös valmiiksi erilaisissa verkkokaupan muodoissa ja eri toimialoilla tarvittavia toiminnallisuuksia. Räätälöitävässä alustassa usein sen sijaan joudutaan miettimään esimerkiksi ostopolku, käyttökokemus ja tuotteiden esillelaitto kokonaan alusta lähtien.

online shopping

Elinkaarimalli vs. jatkuvan kehityksen malli

Mihin tahansa verkkokauppa-alustaan sitten päädytäänkin, sitä hankittaessa on syytä katsahtaa myös tulevaisuuteen ja ottaa huomioon järjestelmän kehitysnäkymät niin itse liiketoiminnan kannalta kuin itse alustakehityksessä. Merkitystä on myös sillä, missä järjestelmän kehittäjä sijaitsee, ja mitkä ovat hänen tulevaisuudennäkymänsä; onko kyseessä tunnettu ja vakaa järjestelmätoimittaja, vai pieni putiikki, joka saattaa kadota matkalla?

Elinkaarimalliin perustuvassa kehitystyössä järjestelmää versioidaan uudeksi 1,5-3 vuoden välein, jolloin verkkokauppias saattaa jäädä versioiden limboon. Ohjelmistokehityksen edetessä ja teknologian muuttuessa saattaakin käydä niin, että yleisesti käytössä oleva toiminnallisuus, kuten esimerkiksi skaalautuvuus erilaisille päätelaitteille älypuhelimien yleistyttyä, onkin liian haastavaa sisällyttää olemassa olevaan versioon. Verkkokauppias on pakotettu siirtymään uuteen malliin, vaikka edellinen muuten toimi hyvin.

Jatkuvan kehityksen mallissa järjestelmää räätälöidään ja päivitetään muuttuvien tarpeiden mukaan koko ajan. Jatkuvan kehityksen mallia puoltaa sen ennakoitavuus ja joustavuus; alusta, jota on mahdollista kehittää jatkuvasti, skaalautuu helposti esimerkiksi liiketoiminnan kasvaessa. Alustaa valitessa kannattaa siis kiinnittää huomiota siihen, kuinka helppoa esimerkiksi kasvun vaatimien lisäosien liittäminen järjestelmään on – elinkaarimallilla kehitettävän valmisalustan integraatiot ja rajapinnat saattavat lakata toimimasta version päivittyessä uuteen. Tällöin ollaan uuden intergraatioprojektin äärellä 1,5 – 3 vuoden välein.

Jatkuvan kehityksen mallin valmisalustan kehityksessä tuotetaan usein koko ajan uusia ominaisuuksia sitä mukaa kun verkkokaupat ja niiden käyttötavat muuttuvat ja uudistuvat. Kehitystyö kustannetaan yleensä vain ylläpitomaksulla. Elinkaarimallin räätälöidyssä ratkaisussa kaikki alustaan ja sen liitännäisiin ja integraatioihin liittyvä kehitystyö tulee yrityksen maksettavaksi. Tällä on erittäin suuri merkitys elinkaaren kokonaiskustannuksia ajatellen. On eri asia maksaa kuukausittain maltillisia summia verkkokauppa-alustan päivittämisestä ja kehittämistyöstä kuin kertarysäyksellä rahoittaa raskas uudistusprojekti.

Hyvä verkkokauppa-alusta skaalautuu

Joustavan alustan skaalautuvuus tarkoittaa myös mukautumista liiketoiminnan muutokseen ja uusien bisneksien liittämisen mahdollisuutta alustaan. Esimerkiksi hevostalliyrittäjä saattaa ensin myydä ratsastustunteja ja siirtyä myöhemmin ratsastustarvikkeisiin, jolloin alustan vaatimuksetkin muuttuvat. Edelleen hän saattaa perustaa kahvilan, jolloin hän tarvitsee jälleen uusia ominaisuuksia verkkokauppa-alustaansa.

Jatkuvan kehityksen mallissa otetaan huomioon myös se, että ohjelmistokehitys ja ostajien tottumukset muuttuvat nopeassa syklissä. Jatkuvasti kehitettävä verkkokauppa-alusta pysyy tuoreena ja päivitettynä koko ajan, ja tuotteiden esillelaitossa on valmiiksi mietittynä tuotepuut ja kaupan rakenne. Tällä on merkitystä paitsi käytettävyyden kannalta, myös markkinoinnissa; selkeä tuotepuu mahdollistaa muun muassa yksittäisten tuotteiden hakukonemainonnan ja jakamisen sosiaalisessa mediassa.

Muista siis alustaa valitessasi seuraavat asiat:

  • Avoimen lähdekoodin alusta vai valmisalusta?
  • Kehitetäänkö alustaa elinkaarimallilla vai jatkuvan kehityksen mallilla?
  • Mitkä ovat ohjelmistokehittäjän tulevaisuudennäkymät? Onko alustalla jatkuvuutta?
  • Mitkä ovat omat tulevaisuudennäkymäsi, tuleeko verkkokauppaliiketoimintasi kasvamaan uusille toimialoille?
  • Miten kokonaisuus palvelee sinun liiketoimintaasi?
  • Onko tarvittavat ominaisuudet jo valmiina vai projektin takana?
  • Onko alustalla toimivia / myyviä kauppoja?

Verkkokauppaopas